Kennis- en Innovatienetwerk Toerisme (TUA/TOZ)

Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) is het koepel-platform van de toeristische brancheorganisaties Koninklijke Horeca Nederland, Recron, VeKaBo, Hiswa in Zeeland. TOZ werkt nauw samen met Economische Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en VVV Zeeland (Toeristische Uitvoeringsalliantie, TUA). Gezamenlijk werken deze partijen aan projecten in de Zeeuwse vrije tijdssector.

In 2018 heeft TOZ samen met TUA een traject doorlopen in het kader van het Kennis & Innovatienetwerk Toerisme. Middels 4 werkbijeenkomsten met ondernemers is een strategische agenda voor toerisme tot stand gekomen. Hierin zijn een vijftal thema’s gedefinieerd waaraan de sector in de periode 2019-2025 prioriteit geeft. Deze thema’s zijn uitgewerkt in het Strategiedocument 2019-2025 TOZ.

De thema’s zijn:

  1. Omgevingskwaliteit
  2. Arbeidsmarkt
  3. Duurzaamheid & energietransitie
  4. Imago van de sector
  5. Organisatiekracht

Alle partijen in TOZ vertegenwoordigd onderschrijven het in 2018 opgestelde Strategiedocument 2019-2025 met een vijftal strategische thema’s voor de sector.

In 2019 zal een programmamanager uitvoering gaan geven aan de Strategische Agenda waarbij provinciale acties en lokale pilots met ondernemers op de verschillende thema’s zullen worden gerealiseerd.

Hospitality pact

Voor het onderwerp ‘arbeidsmarkt” is reeds een gezamenlijke aanpak ontwikkeld.

De arbeidsmarktproblematiek in Zeeland speelt over alle sectoren. De vrijetijdssector (gastvrijheidssector) kan ook lastig geschikte mensen vinden om te werken in onze industrie. Dit heeft te maken met een aantal factoren waaronder het imago; de waardering van de verschillende functies en banen als een vak. Om deze problematiek goed aan te pakken is het Hospitality Pact gesloten waar Toeristisch Ondernemend Zeeland het eigenaarschap van heeft en derhalve ook is opgenomen in Strategiedocument 2019-2025 TOZ.

Om dit thema om te zetten in een uitvoeringsprogramma is een regiegroep opgericht onder leiding van het TOZ (voorzitterschap). In deze regiegroep is onderwijs, overheid (provincie en arbeidsmarktregio), de sector en een innovator opgenomen. De vervolgstap is het programma verder te ontwikkelen en op professionele wijze – in nauwe aansluiting met de professionalisering van TOZ – een aanjager aan te stellen. Belang hiervan is dat geen aparte sporen gaan ontstaan, maar dat de professionele ondersteuning voor beide doelen nauw met elkaar samenwerkt en in elkaars verlengde handelt.

Contactpersoon: Wies Buijsrogge: wiesbuysrogge@impulszeeland.nl,  +31 (0)6 1358 73 44

Meer informatie over TUA/TOZ

Flyer Impuls Zeeland en TOZ

Strategiedocument TOZ 2019-2025

 

 

 

Bestand downloaden (21,99 KB)

Wat is Campus Zeeland?