Schelde Safety Network

Wat is Schelde Safety Network?

Schelde Safety Network is een coöperatie van overheden, het bedrijfsleven en kennisinstituten. Het netwerk is in maart 2017 opgericht op initiatief van H2K Veiligheidstrainingen, Cemac en Vigiles. het netwerk telt inmiddels meer dan 20 leden in Nederland en Vlaanderen. De coöperatie is gerealiseerd dankzij een financiële bijdrage van de Provincie Zeeland en wordt bestuurlijk ondersteund door UCR en de Universiteit van Antwerpen. De partners van het netwerken werken intensief samen op het gebied van onderzoek, oefenen/trainen en innovatie van safety en incidentbeheersing.

Doelstellingen van Schelde Safety Network

  • bevordering van kennis door praktijkgericht onderzoek
  • samenwerken bij opleiden, trainen en oefenen voor veiligheid en incidentbeheersing
  • effectievere incidentbestrijding door innovatie van blustechnieken en -methoden
  • bundelen van kennis en kunde bij het oplossen van veiligheidsvraagstukken van bedrijven en in het publieke domein
  • bijdragen aan een veilig vestigingsklimaat voor bedrijven
  • bevorderen van de economische positie van bedrijven in de regionale veiligheidsmarkt

Wat wil Schelde Safety Network bereiken?

De activiteiten richten zich op industrie, maritieme veiligheid (scheepvaart/offshore) en ondergrondse infrastructuur (tunnels/parkeergarages).  Het verbindend motief voor de partners is dat zij met hun beschikbare kennis en kunde elkaar ondersteunen om samen de veiligheid in het Vlaams-Nederlandse deltagebied te verbeteren. Bijvoorbeeld door het gezamenlijk organiseren van industriële brandweer- en veiligheidstrainingen, waardoor trainingsvoorzieningen en personele capaciteit efficiënter kunnen worden ingezet. En bij bedrijven zijn vaak specialistische kennis en middelen beschikbaar die ook voor veiligheidsdoeleinden kunnen worden ingezet.

Zo kunnen sensortechnieken en robotica die worden gebruikt voor onderhousdoeleinden in de industrie wellicht ook worden toegepast voor incidentbestrijding op risicovolle plaatsen zoals tankterminals, grote opslagloodsen en chemische fabrieken.

Praktische toepassing van kennis

Een belangrijk uitgangspunt is de praktijkgerichtheid van onderzoeks- en uitvoeringsprojecten. Schelde Safety Network wil bijvoorbeeld praktijkonderzoek doen naar het affectiever bestrijden van branden in opslagtanks en het koelen van tanks en installaties. Als door een blusmethodiek met minder water en schuim een groter blussend effect kan worden bereikt, is de brand sneller onder controle, komt minder verontreinigd bluswater in het milieu terecht en hoeven bedrijven wellicht een minder omvangrijk bluswatersysteem in stand te houden.

Een andere onderzoeksvraag is het effectief blussen van branden aan boord van containerschepen. Veiligheidsregio Zeeland beschikt over kennis en specialisten die wordne ingezet binnen het scheepsbrandbestrijdingsteam MIRG. Die kennis kan via het netwerk breder worden. Het partnernetwerk is ook bij uitstek het onderzoeksplatform om een goede bestrijdingsmethode te ontwikkelen voor ammoniakincidenten, één van de belangrijkste risico's in het deltagebied.

Een concreet project waarop Schelde Safety Network zich richt is IRUS: Incidental Respons Underground Structures: onderzoek naar brandbestrijding in ondergrondse infrastructuren, zoals de Westerscheldetunnel. Het uitgangspunt is: 'elke ondergrondse brand binnen 2 uur uit'.

 

Voor meer informatie: kijk op www.scheldesafetynetwork.com

Contactpersoon: Jeroen Meijering, jeroen@scheldesafetynetwork.com

 

 

Bestand downloaden (770,37 KB)

Wat is Campus Zeeland?