Over ons

Stuurgroep Campus Zeeland/ governance

Campus Zeeland is een triple helix samenwerkingsverband van bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden in Zeeland. Deze partijen worden vertegenwoordigd door de Stuurgroep Campus Zeeland; hier worden de hoofdlijnen van de activiteiten en werkzaamheden van Campus Zeeland besproken.

De stuurgroep is verantwoordelijk voor de strategie van Campus Zeeland en de (bestuurlijke) samenhang tussen de drie pijlers. Zij heeft een belangrijke rol in het aanjagen, het beter verbinden van de vele ontwikkelingen in Zeeland. En ook in het steviger uitdragen van het Zeeuwse kennisaanbod op nationaal niveau en in omliggende regio’s.

De Stuurgroep is geen eigenaar van die vraagstukken en instituten, maar probeert de eerstverantwoordelijken te stimuleren (regie, afstemming, verbinden, lobby, faciliteren)  om de doelstellingen en ambities van Campus Zeeland te realiseren. 

Als ‘aanjager en verbinder’ richt de Stuurgroep zich vooral op:

 • Het meedenken over de invulling en wijze van realisate van de Bèta Campus door:
  - de kennisinstellingen te ondersteunen in hun relaties met nationale- en Europese organisaties;
  - te stimuleren dat de Bèta Campus goed is verbonden met bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen in de hele kolom in Zeeland en omliggende regio’s en met de K&I-netwerken.
 • Het versterken van de uitvoeringskracht van de K&I-netwerken.
 • Het realiseren van de triple helix samenwerking op bestuurlijk en op uitvoeringsniveau, gericht op de versterking van de Zeeuwse Onderwijs/onderzoekinfrastructuur.

Campus Zeeland zoekt nadrukkelijk de afstemming met andere platforms zoals de opgave- en programma managers van de Provincie Zeeland (Economie, Zichtbaar Zeeland, Leefbaarheid), de Zeeuwse gemeenten en de Wetenschappelijke Raad Zeeland.

Er vindt een goede afstemming plaats met de Economic Board Zeeland: duurzame versterking van de economische structuur van Zeeland hangt nauw samen met het behoud en versterking van de kennis- en onderwijsinfrastructuur in Zeeland. Enkele leden van de Stuurgroep Campus Zeeland zijn tevens lid van de Economic Board Zeeland en vice versa. 


Samenstelling Stuurgroep

 • Harry van der Maas - Overheden/ voorzitter
 • Harald Bergmann - Overheden
 • Geoffrey Sips - Overheden
 • Ton Brandenbarg - Kennis- en onderwijsinstellingen
 • Hendrik-Jan van Arenthals - Onderwijsinstellingen
 • Barbara Oomen - Kennisinstituten
 • Gerard van Harten - Zeeuwse werkgevers
 • Kathleen Metz - Zeeuwse werkgevers

Achterbanoverleg

Met regelmaat vindt er afstemming plaats met het zogenaamde Achterbanoverleg. Dit Achterbanoverleg bestaat uit vertegenwoordigers van de Zeeuwse kennisinstellingen, ondernemers, impuls, provincie, gemeenten en de secretaris Campus Zeeland.

Samenstelling Achterbanoverleg

 • Economische Impuls Zeeland
 • Gemeente Middelburg
 • Stuurgroep Campus Zeeland
 • Provincie Zeeland
 • VNO/NCW BrabantZeeland
 • Scalda
 • HZ
 • UCR

Communicatieoverleg

Om de verbindende en overkoepelende rol op het gebied van de kennis- en onderwijsinfrastructuur goed in te kunnen vullen, is het van belang om als Campus Zeeland over eigen communicatiekanalen te kunnen benutten. Zo wordt zowel op deze website als op de LInkedin pagina informatie gedeeld over de ontwikkelingen binnen Campus Zeeland.

De werkgroep communicatie (communicatieadviseurs van UCR, HZ, Scalda, Provincie, VNO/NCW, de grote gemeenten, Impuls, Dockwize en HZ Nexus) komt maandelijks bijeen om gezamenlijke communicatieboodschappen, -uitingen en -momenten te bespreken.