Klimaatadaptieve Waterkerende Landschappen: Voor een leefbare Oosterschelde en haar gemeenschappen

Doel

Het doel van het project is om gebiedsgericht, in samenwerking met lokale stakeholders, probleemeigenaren, gebruikers en experts brede waterkerende landschappen te ontwerpen met meerwaarde voor natuur, recreatie en voedselproductie en op de lange termijn meer veiligheid. Hiermee kunnen we ons tijdig aanpassen aan de stijgende zeespiegel en kunnen we de leefbaarheid in en rondom de Oosterschelde op de lange termijn vergroten. 

Het ontstaan van de KCO en de doorontwikkeling nu naar gebiedscoalities is op zichzelf al een sociale innovatie. Het project maakt o.a. gebruik van Sociale Theorie (ST) of het Sociale Innovatie (SI) proces. Het Sociale Innovatie (SI) proces richt zich op het creëren van draagvlak voor maatschappelijk relevante vraagstukken, door vanaf het begin en samen met álle betrokkenen stappen te zetten die:

 • beargumenteerd wenselijk zijn (met feiten en/of wetenschappelijke inzichten onderbouwd) en
 • cultureel haalbaar zijn (passend binnen de cultuur van een plaats/regio en met voldoende draagvlak).

 

Het project richt zich daarbij op 3 subdoelen:

 1. Kennis ontwikkelen en delen over de lokale effecten van zeespiegelstijging.
 2. Ontwikkelen van bouwstenen voor combinaties van waterveiligheid met meerwaarde voor natuur, recreatie en voedselproductie.
 3. Bewustwording en eigenaarschap ontwikkelen bij lokale coalities om bouwstenen door te ontwikkelen en tot pilots te komen.

 

Resultaten

 • Drie gebiedscoalities met regionale inbedding. De inzet is drie gebiedscoalities op te richten: 1e Schouwen-Duiveland (zone Zierikzee-Watersnoodmuseum -Bruinisse, 2e Noord-Beveland (zone Oosterscheldekering -Colijnsplaat/Kats), 3e De Banjaard
 • Verdiepend inzicht bij alle betrokkenen van de Oosterschelde over klimaatverandering en daarmee gerelateerde urgentie en uitdagingen.
 • Agenda met kennis & innovatie vragen die nader onderzoek behoeven die o.a. ingebracht kunnen worden in de agenda voor herijking Voorkeurstrategie ZWD.
 • Een atlas met alternatieve bouwstenen voor klimaatadaptieve waterkerende landschap concepten aan de randen van het Oosterschelde-systeem.
 • Presentatie van ervaringen en kennisvragen tijdens biënnale die het Watersnoodmuseum in 2023 wil gaan organiseren.
 • Een sterk verhoogd wederzijds begrip (‘mutual understanding’) en urgentiegevoel voor handelen.
 • Lichting van studenten met vaardigheden voor de complexe uitdagingen van de Oosterschelde die met open armen ontvangen worden door de partners.

 

Partners

Kennis Community Oosterschelde, Oosterschelde gemeenten, Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat, WNF + ZMf, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, ZLTO, PO Mossel, Nationaal Park Oosterschelde ,Nederlandse Onderwatersport Bond, Watersnoodmuseum, diverse kennisinstellingen: HZ, TU Delft, Hogeschool Rotterdam HAS hogeschool, Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit

Looptijd
1/9/2021 – 1/9/2023

Wat is Campus Zeeland?