Een Zeeuwse Bèta Campus Zeeland

Een Zeeuwse Bèta Campus Zeeland

Campus Zeeland is dé samenwerking tussen bedrijfsleven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden in Zeeland om de concurrentiekracht en het innovatievermogen van het Zeeuws bedrijfsleven te versterken en om oplossingen te vinden voor grote maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering en energietransitie. Extra inspanningen zijn nodig om de economische groeikracht en het innovatievermogen in Zeeland te versterken.

Bèta Campus Zeeland: één strategie, doorwerkend in meerdere instellingen en in meerdere economische sectoren

Bèta Campus Zeeland is het uithangbord voor Campus Zeeland waarmee een impuls wordt gegeven aan de noodzakelijke versterking van het technisch hoger en wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in Zeeland. Door als partijen gezamenlijk op te trekken wordt de innovatie- en concurrentiekracht van de Zeeuwse economie versterkt en worden de Zeeuwse kennisinstellingen ondersteund. Bij die vernieuwing in sectoren wordt ook het mbo betrokken en wordt nieuwe technologie ook aan de orde gesteld in het voorbereidend onderwijs.

Met Bèta Campus Zeelandwordt de vernieuwing en versterking in de hele onderwijs- en onderzoekskolom in Zeeland gerealiseerd. Met Bèta Campus Zeeland wordt de ‘human capital’ in Zeeland (kwantitatief en kwalitatief) op een hoger plan gebracht en wordt het onderzoek naar thema’s, die belangrijk zijn voor de Zeeuwse economie, fors uitgebreid door samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden.
De investeringen zullen vooral gericht zijn op University College Roosevelt (UCR) en de HZ University of Applied Science (HZ). Deze instellingen breiden de op veel gebieden reeds bestaande samenwerking met Zeeuwse bedrijven en organisaties uit in onderwijs- en onderzoeksprogramma’s, projecten en stages.

Er wordt ook intensief samengewerkt met universiteiten en researchinstellingen binnen en buiten Zeeland. Er is expliciet aandacht voor de doorlopende leerlijnen in het technisch onderwijs: jong geleerd, oud gedaan - in Zeeland.

Zeeland als living lab

Zeeland wordt in binnen- en buitenland als ‘living lab’ (h)erkend voor de 3 thema’s water (deltatechnologie, waterkwaliteit, ontwikkelingen in estuaria), duurzame energie (wind, blue energy) en biobased economy (chemie, agro & food). Deze 3 thema’s worden ondersteund door nieuwe concepten voor engineering (van complexe systemen in die 3 thema’s). Op die 3 thema’s heeft Zeeland door de fysieke omstandigheden (groot estuarium met zoet/zout omgevingen, zeehavens, wereldberoemde waterwerken, kustlocaties, landbouwpercelen op land en zee) en de expertise bij de in Zeeland aanwezige bedrijven en kennisinstituten ook echt iets te bieden.

Geconfronteerd met urgente vragen van klimaatverandering en duurzaamheid zal de relevantie van het Zeeuwse ‘living lab’ sterk groeien. De Commissie Balkenende heeft in haar rapport ‘Zeeland in stroomversnelling’ niet voor niets het versterken van het technisch hoger en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek (Bèta College) en die 3 thema’s nadrukkelijk benoemd als fundament voor economische structuurversterking.

Ondernemende bèta’s

Op UCR en de HZ worden ‘ondernemende bèta’s’ opgeleid, die goed in staat zijn om interdisciplinair, met regionale, nationale en internationale vraagstukken in de 3 thema’s water, energie en biobased economy aan de slag te gaan. De instellingen leveren daarmee een bijdrage aan de concurrentiekracht van Zeeland en Nederland. Bèta Campus Zeeland staat voor het combineren van onderzoek en onderwijs op die kernthema’s waar Zeeland goed in is, en een uitdagende proeftuin voor vormt. Daardoor wordt er ‘massa’ gemaakt in onderzoek op die kernthema’s en wordt voorzien in de behoefte aan hoger en wetenschappelijk opgeleid technisch personeel in Zeeland, Nederland en Vlaanderen.

Sterke bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van de Zeeuwse thema’s vormen een aantrekkelijk klimaat voor startups en voor het aantrekken van investeringen van bedrijven en researchinstituten van elders. Zo zal ‘living lab Zeeland’ bijdragen aan duurzame economische structuurversterking.

Gefaseerde ontwikkeling

Gekozen is voor een groeipad waarbij gestart wordt vanuit bestaande universitaire (UCR, NIOZ/WMR) en hbo-instellingen (HZ), dat uiteindelijk leidt tot een robuust department of Engineering and Innovation aan UCR en Technical Professional Colleges van de HZ in Middelburg (waar alle hbo-techniekopleidingen worden geconcentreerd). UCR en de HZ trekken gezamenlijk op in die ambitie door opleidingen en onderzoek op elkaar af te stemmen, maar ook door gebruik te maken van een gezamenlijk researchlab.

In augustus 2018 kunnen de eerste studenten (WO Bachelor) gaan studeren op UCR (engineering) en vanaf datzelfde moment zijn de nieuwe Technical Professional Colleges van de HZ gereed. Gezien de sterke internationale positionering is het mogelijk om binnen enkele jaren 200 tot 300 studenten aan UCR aan te trekken (totaal rond de 900 studenten aan  UCR). De Technical Professional Colleges van de HZ groeien van 1.000 naar 1.300 studenten. Die groeikansen zijn aanwezig door de profilering van de instellingen op basis van de Zeeuwse kernthema’s, de samenhang tussen onderzoek en onderwijs en uitbreiding van de al bestaande samenwerking met andere universiteiten en researchinstellingen. Bij gebleken succes is het voorstelbaar dat het department of Engineering and Innovation aan UCR op langere termijn zal kunnen uitgroeien tot een zelfstandig college.

Dit jaar (2017) staat in het teken van de concrete start van Bèta Campus Zeeland. Dat betekent dat de financiering gedekt moet zijn voor de investeringen in het gezamenlijk researchlab, voor UCR en HZ, onderwijsgebouwen, het verder uitwerken van curricula en onderzoeksprogramma’s en de voorfinanciering/aanloopkosten voor opleidingen. In de periode 2018-2021 starten bij UCR maximaal 125 extra studenten per jaar, die worden geselecteerd vanwege hun interesse in de Engineering and Innovation. De integratie van een Engineering and Innovation Department in het bestaande Liberal Arts and Sciences college van de Universiteit Utrecht, levert een opleiding op die uniek is in Nederland en in continentaal Europa. Hier worden engineers opgeleid die zowel technologisch als breed maatschappelijk en financieel-economisch kunnen denken, om de complexe problemen van de 21ste eeuw te lijf te gaan.

Parallel daaraan transformeert de HZ bestaande hbo-academies Delta Academy en Academie voor Technologie en Innovatie tot Technical Professional Colleges, met real life casus gericht onderzoek en onderwijs op dezelfde drie kernthema’s. Ook dat zal leiden tot honderden extra studenten. De HZ bouwt voort op de successen en veranderingen in opleidingen en onderzoek die in de afgelopen jaren al zijn ingezet (bijv. de Delta Academy en de internationale opleidingen in een aantal technische studierichtingen). De opleidingen aan UCR en HZ zijn vanzelfsprekend strikt gescheiden, maar maken onderdeel uit van een gezamenlijke thematische profilering van het Zeeuwse hoger en wetenschappelijk onderwijs.

De inzet van partijen in de komende jaren is, via een stappenplan en fasegewijs, gericht op het realiseren van een nieuw Department Engineering and Innovation aan UCR en de doorontwikkeling van de opleidingen techniek en delta aan de HZ. De ‘tussenstations’ in het proces worden benoemd, de kosten per fase worden in beeld gebracht. Uiteindelijk zal vanaf 2023 bezien worden of de groei van UCR met het departement voor Engineering and Innovation een succes is en eventueel aanleiding geeft tot het oprichten van een afzonderlijk college op dit gebied. Daartoe zullen dan (nieuwe) universitaire partners dienen te worden gezocht.

De partijen zijn van mening dat het realiseren van iedere fase verder zal bijdragen aan het realiseren van het doel van Campus Zeeland: het versterken van de concurrentiekracht en innovatievermogen van het Zeeuwse bedrijfsleven. Per fase wordt bekeken of en hoe de vervolgstap gezet wordt.

In figuur 1 is de gefaseerde ontwikkeling van alle ontwikkelingen rond Bèta Campus Zeeland samengevat en schematisch weergegeven. (nb. in de figuur wordt nog over Bèta College gesproken. Deze naam is in oktober 2017 gewijzigd in Bèta Campus Zeeland)

Schema Beta College

 

 

Het laatste nieuws

Eerste HZ Summer Academy: Delta Challenges

Van maandag 9 juli tot en met vrijdag 27 juli aanstaande organiseert HZ University of Applied Sciences haar eerste Summer Academy.
Lees het artikel

Regiogelden voor nieuw departement University College Roosevelt

Op 6 juli wordt de Regio Deal Zeeland (het Zeeuwse plan voor de besteding van de regiogelden) aangeboden aan de ministers Schouten en Ollongren.
Lees het artikel

Samenwerkingsovereenkomst Scalda en Ørsted

Scalda en energiebedrijf Ørsted hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend
Lees het artikel

subsidie voor Innovatieprijs Emergo 2018

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van 12.000 euro aan de Stichting Kenniswerf Zeeland voor het organiseren en uitreiken van de Emergo Innovatieprijs.
Lees het artikel

Wat is Campus Zeeland?

Omarm de toekomst

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg Campus Zeeland op de voet

Recente nieuwsbrieven