Privacyverklaring

Campus Zeeland hecht er veel waarde aan dat er zorgvuldig, veilig, proportioneel en vertrouwelijk wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Met deze privacyverklaring geeft Campus Zeeland weer op welke wijze zij omgaat met persoonsgegevens en welke rechten u heeft op het gebied van privacy.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?
Campus Zeeland verwerkt uitsluitend persoonsgegevens indien hiervoor een rechtmatige grondslag aanwezig is. Veel verwerkingen van persoonsgegevens die door Campus Zeeland worden gedaan komen voort uit het organiseren van evenementen en bijeenkomsten of verwerken van vragen en opdrachten. Vaak is schriftelijke toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van het onderhouden van relaties. Campus Zeeland gebruikt persoonsgegevens alleen voor de verwerkingen waarvoor ze bedoeld zijn. Gegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden.

Welke gegevens worden verzameld bij bezoek en gebruik van deze website?
U kunt onze website anoniem raadplegen. Campus Zeeland verzamelt zonder toestemming geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van bezoekers van onze website. Wel worden statistische gegevens verzameld, maar deze zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. De statistische gegevens (waaronder aantal raadplegingen per pagina) gebruikt Campus Zeeland om haar website te verbeteren. Als u een formulier op onze website invult, worden de door u ingevulde gegevens, uw naam, e-mailadres en eventueel uw adres en telefoonnummer, verstuurd. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om uw inzending te beantwoorden of bijvoorbeeld om uw aanmelding voor een bijeenkomst te registreren.

Worden persoonsgegevens gedeeld met derden?
Campus Zeeland verstrekt uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij Campus Zeeland dat moet doen vanwege een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechter.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?
Campus Zeeland zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Campus Zeeland bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking.

Uw privacyrechten
Op grond van de AVG hebt u het recht Campus Zeeland te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: info@campuszeeland.nl.
Heeft u na contact met Campus Zeeland een klacht over de wijze waarop Campus  Zeeland omgaat met de afhandeling van uw verzoek of klacht, dan kunt u daarover een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring kan door Campus Zeeland te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn op www.campuszeeland.nl. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.